Reklamační řád

vyhlášený společností
 
OFFICE SYSTEM s.r.o., Prostějov, Vápenice 17, IČO 26900467, 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43849
 
s platností od 26. 3. 2018
 
Článek 1
Obecná ustanovení

/1/ Tento reklamační řád upravuje blíže vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží prodaného kupujícímu.

/2/ Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží na objednávku i na prodej pultovým prodejem v prodejně a postupují podle něj všechna prodejní místa společnosti OFFICE SYSTEM s.r.o.

/3/ Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou, zejména má jakost a užitné vlastnosti kupujícím požadované, prodávajícím popisované nebo pro věc takového druhu obvyklé, věc odpovídá právním předpisům a je bez vad.

/4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího (viz čl. 3 odst. 11 Reklamačního řádu). Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

/5/ Délka a poskytování záruky se řídí dle příslušných paragrafů občanského zákoníku. Prodávající poskytuje standardní 24 měsíční záruku na zboží. Záruka potravin, drogerie apod. se řídí dobou minimální trvanlivosti uvedenou na obale.

/6/ Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému výrobcem a že si zachová výrobcem stanovené vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že prodané zboží má předpisy stanovenou jakost, je bez vad a odpovídá závazným technickým normám.

/7/ Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou v záruční době při běžném, výrobcem doporučeném používání zboží. Prodávající je povinen seznámit kupujícího ústně, nebo předáním návodu, se způsoby užívání, údržby a skladování zboží a upozornit na nebezpečí, která mohou vzniknout nesprávným používáním zboží.

/8/ Právní vztah z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím trvá i v případě, že případné vady jsou na základě dispozic prodávajícího odstraňovány třetí osobou, autorizovanou k provádění oprav.

/9/ Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.
 
Článek 2
Ztráta záruky

/1/ Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže příčiny závady jsou mimo vliv výrobce - násilné působení na zboží jako náraz, pád, písek, voda apod. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, škod způsobených nepostupováním dle návodu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování.

/2/ Zboží, jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, prodávající po dohodě s kupujícím opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

/3/ Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na skončení životnosti.

/4/ Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

/5/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Článek 3
Uplatnění reklamace

/1/ Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal. Písemné oznámení o zjištěných vadách zboží, uplatňuje kupující osobně v místě, kde zboží zakoupil, nebo písemně zasláním zprávy o vadách zboží. Reklamaci je možné uplatnit i v autorizovaném servisu uvedeném v záručním listě. V případě, že kupující odešle reklamované zboží na jinou adresu, než je stanovena prodávajícím, uhradí veškeré vícenáklady na dopravné.

/2/ K reklamaci je nutné předložit prodejní doklad. V případě absence tohoto dokladu je možno prokázat koupi výrobku a skutečnost, že jeho záruční doba dosud neuplynula, jiným vhodným způsobem.

/3/ Prodávající vystaví reklamační protokol. V reklamačním protokolu budou uvedeny zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad kupující uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.

/4/ Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem na smlouvou určeném místě.

/5/ Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

/6/ Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v dodacím listě a faktuře (předávacím protokolu) a skutečně dodaným zbožím, a při zjištění rozdílu mezi sériovým číslem zboží a číslem na záručním listě, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady, výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové a u rozdílu v sériových číslech pak dodání nového záručního listu.

/7/ Vady, které existovaly v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

/8/ Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží.

/9/ Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

/10/ Oprávněnost každé reklamace, posouzení zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a posouzení úměrnosti nároku kupujícího (viz. čl. 3 odst. 11) provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

/11/ Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci za věc bezvadnou, případně výměnu součásti věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu nepodstatnou, ale kupující nemůže věc užívat kvůli opakovanému výskytu vady - stejná vada byla již dvakrát odstraňována a vyskytla se potřetí - nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující právo na:

• výměnu zboží za bezvadné,
• odstoupení od smlouvy.

/12/ Jde-li o vadu podstatnou, pro kterou nelze zboží užívat má kupující nárok na:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• odstranění vady opravou věci,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupení od smlouvy.

Jde-li o vadu podstatnou, která však nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu, a kupující nepožaduje výměnu věci, má nárok na:

• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupení od smlouvy.

/13/ V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení oproti původnímu stavu.

/14/ Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnými pokyny kupujícího, příp. nevhodnými věcmi předanými kupujícím prodávajícímu k použití při odstraňování vad zboží.

/15/ Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani z jedné smluvní strany není nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.

/16/ Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

/17/ Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 26. března 2018.

Související odkazy:

89 % zákazníků doporučuje náš obchod

Výhody e-shopu:

  • Rychlé dodání
Ověřený zákazník, před 4 dny

Výhody e-shopu:

  • Rychlost doručení
Ověřený zákazník, 31. 05. 2021

Bleskové dodání

Ověřený zákazník, 11. 05. 2021

Obchod zboží rychle dodal, za nekvalitní výrobek obchod samozřejmě nemůže.

Ověřený zákazník, 22. 04. 2021

Proč nakupovat u nás

  • Dodáváme kvalitní kancelářské potřeby
  • Každý týden u nás najdete nové akční zboží
  • Doprava zdarma už při nákupu nad 1.200 Kč bez DPH

Zde nás najdete - mapa

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov
Kontakt
Novinky a slevy na Váš e-mail:
Porovnat zboží 0